เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

คู่มือการปฏิบัติงาน

2010-7-6 · GFMIS ในใบขอเบิก และทะเบียน คุมขอเบิก จัดทาใบสาคญัรับเงิน และออกใบหักภาษีณ ที่จ่าย / ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าเอกสาร

office.dru.ac.th

2019-7-31 · ในปีงบประมาณค ํานวณค ่าใช้จ่ายในการเบ ิก ตั้งรหัสเงินงบประมาณตามแหล ่งเงินที่ใช้ในการเบ ิกจ่าย 1.1.

กรมบัญชีกลางแจงการเบิกค่า ...

2019-6-14 · หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 – 30,000 บาท ตามประเภทวิชาหรือสายวิชา และหลักสูตร ...

หมวดที่ื๑ การทำ ผนครงการื ...

ส าหร ับป ีการศึกษาถ ัดไปเสนอ ต ่อรองคณบด ีฝ ่ายการน ักศึกษา ... ส ุดการสอบปลายภาคของภาคการศ ึกษาที่ ๒ โดยในการจ ัดท าแผน ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ... อ่านทั้งหมด. พิธีแสดงมุทิตา ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อควรระวังในการทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking ... ส่งเสริมการออม โดย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และ กอช.

ThaiTaxAccount | Tag Archives: หักภาษี ณ ที่จ่าย0 ...

เช่นขายเครื่องได้ 421,000.-. ราคาก่อน VAT 400,000.-. คิดค่าคอมฯด้วยราคาก่อน VAT = 400,000*3%=12,000.-. หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% =12,000*5%= 600.-. ยอดหลังหักภาษีเรียบร้อย 12,000 ...

โรงเรียนในปูน ค่าธรรมเนียม ...

รายชื่อโรงเรียนที่ดีที่สุดและอันดับต้น ๆ ในปูเน่ ค้นหารายละเอียดค่าธรรมเนียม, คณะกรรมการ, รีวิว, ข้อมูลการรับสมัคร, รายละเอียดด้านวิชาการ ...

รูปแบบและและการจำแนกประเภท ...

View flipping ebook version of รูปแบบและและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย published by ...

การบริหารองค์การปกครองส่วน ...

View flipping ebook version of การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย published by ห้องสมุดออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (E-BOOK MCURK) on 2020-05-15.

เข้าร่วมกับเรา

ข้อ 5. การให้บริการโดยลาซาด้า 5.1. เมื่อมีการอนุมัติการรับผู้เข้าร่วมธุรกิจภายใต้โปรแกรมร่วมธุรกิจของลาซาด้า ผู้เข้าร่วมธุรกิจจะได้รับสื่อ ...

K-Cyber

ปลดล็อกรหัสรักษาความปลอดภัยสามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ. ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 03. ปลดล็อกออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบ K-Cyber. ติดต่อ สาขา ...

พระราชบัญญัติ ภูมิพลอดุลยเดช ปร

2014-12-23 · และค่าธรรมเน ียมการประกอบธ ุรกิจตามหล ักเกณฑ ์วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง "

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง ...

2017-4-5 · (๑๑) ค่าของสมนาค ุณในการด ูงาน (๑๒) ค่าสมนาค ุณวิทยากร (๑๓) ค่าอาหาร (๑๔) ค่าเช่าที่พัก (๑๕) ค่ายานพาหนะ

สิทธิ สวัสดิการ พนักงานเทศบาล

2015-10-14 · ค่ารักษาพยาบาล ระเบียบ / ข้อกฎหมาย ระเบียบ มท.วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

กระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรกฎาคม 2557

2014-8-20 · ค าขอทุกหน้าต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต (ในกรณีที่เป็นนิติ บุคคล ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)

หนังสือเวียน ฝ่ายอำนวยการ ปี ...

2021-3-22 · ข้อบังคับกรมที่ดินว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัยพ์อิงสิทธิ พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจ่าย ...

FDA-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ...

2021-9-11 · ปคบ.ผนึกกำลัง อย. ตรวจยึดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ยาสมุนไพร ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว และเจลแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย

ระเบียบต่างๆ

2018-6-6 · 2.3 รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการอ านวยความ ...

2019-4-10 · ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานของผูอ้นุญาต ๔.๓ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงาน

การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการ ...

2019-8-17 · การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศ ึกษาบุตร ... เป็นบุตรซึ่งเกิดจากค ู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณ ...

web.krisdika.go.th

2019-6-21 · (๓) การขายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอันตราย การขายยาสามัญประจำบ้าน การขายยาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมขาย ...

บริการขนส่งสินค้าระหว่าง ...

F = ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ = 50,000 บาท. (มูลค่าสินค้า + ประกันภัย + ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) = ราคา CIF. (800,000+8,000+50,000) = 858,000. ราคา CIF ของรถ ...

สรุประเบ ียบที่เกี่ยวข้องการ ...

2019-7-31 · 3 4.2 ค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายตามหล ักเกณฑ ์และอัตราตามท ี่กําหนดไว้ในระเบ ียบนี้ประกอบด ้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ...

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covi […] 01/09/2021 ... ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ณ ปัจจุบัน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ...

ประกาศกรมการปกครอง

2020-10-22 · หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ในวันที่ท าสัญญาจาง ผูที่ผานการเลือกสรรจะตองไมเป็นขาราชการหรือ ... จะก าหนดเลขประจ าตัว ...

เอกสารบรรยายค่า K อ.วรรณศักดิ์ ...

เอกสารบรรยายค่า K อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ 1. การตรวจสอบเงินชดเชยค างานก อสร าง ตามสญญาแบบปรบราคาได (คา ตามสัญญาแบบปรับราคาได (ค า K ) สถาบันฝ กอบรม ...

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความร ับผิด ...

2016-8-30 · ภาระหน้าที่ของงานบร ิการวิชาการ 1. สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ ์ของมหาว ิทยาลัย ในการที่จะนําสถาบ ันไปสู่

"สมใจ" ร้านขายเครื่องเขียน ที่ ...

2020-9-23 · สมใจเป็นร้านเครื่องเขียนเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 โดยคุณสมใจและคุณนิยม 2 ผู้ก่อตั้ง ตลอดระยะเวลา 65 ปีของการดำเนินกิจการขายเครื่อง ...

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้า ...

2017-2-24 · สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยว ... การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารก ิจของรัฐหรือของหน ่วยงาน ...

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ...

[2015-10-27] ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน (อ่าน 566)

บันทึกข้อความ

2012-5-31 · บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สํานักประก ันคุณภาพ มก. โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๘๒๙๙ ภายใน ๔๙๒๐ – ๔๙๒๔ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/๕๐๓ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ...