เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

รูปแบบการใช้นวัตกรรมการสอน ...

Massive Open Online Courses: Mooc : ห้องเรียนออนไลน์ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา. AI ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-Based:AI) ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน ...

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สพป. ...

2021-9-2 · ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดย ดร.ประจักษ์ ศรสาลี. Professional หรือ "มืออาชีพ" เป็นคำคุณศัพท์ มาจากคำ ...

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิ ...

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา. แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น. แหล่งการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม. (สาขา ...

การผลิตทองรูปพรรณ

การผลิตทองรูปพรรณ ต้องอาศัยทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และกรรมวิธี รวมทั้งฝีมือของช่างทองในการออกแบบ และแกะลวดลายต่างๆ โดย ...

"ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด Learning Center ...

สามัคคีเภทคำ ฉันท์. พิมพครั้งที่ 28. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ ... อีสานว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างไร การเรียนรู้ ...

ห้องเรียนภาษาไทย ท่องไปกับอ. ...

2021-9-13 · ๓.๑.๑ Road map ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ. ๓.๑.๒ การพัฒนาทักษะการคะแนนสอบo-NET และ วิชาภาษาไทยสามัน อยู่ระหว่าง ...

โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ ...

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1. โรงเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล ระดับอำเภอระดับจังหวัดทั้งภาครัฐและ ...

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ...

2021-8-14 · การจัดการจัดการเรียนการสอน (On-Hand) เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร ในรูปแบบใบงาน สำหรับชั้นอนุบาล 1-3 การเรียนการสอนออนไลน์ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่กลุ่มสาระ ...

ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการ ...

2020-9-25 · หน้า ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก : 3 ปี หลังหยุดประกอบการเหมืองทอง - ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนา ...

''รวมพลังสตรี เอามื้อสามัคคี ...

2021-7-21 · เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทุนสารภี ... โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือการ ...

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ...

2018-6-18 · ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์ ชุดที่ % การวิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์

เหมืองทองอัครา ของ คิงส์เกต ...

2020-8-28 · เหมืองทองอัครา ยังไม่จบง่าย ๆ หลังบริษัท คิงส์เกต ยื่นฟ้อง ประยุทธ์ ใช้ ม.44 ปิด เหมืองทองอัครา พบ ใช้งบอีก 111 ล้าน สู้คดี ใช้ ม.44 ปิดเหมืองทองอัครา

เอกสารชี้แจง เหมืองทองมีผล ...

2017-9-2 · เอกสารชี้แจง เหมืองทองมีผลกระทบจริง โดยสามารถใช้กฎหมายปกติสั่งปิดและฟื้นฟูเหมืองได้. ตามที่ปรากฏว่ามีการตั้งข้อสังเกต ...

หน่วยการเรียนรู้ประถม

หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษา อังกฤษ ระดับชั้น ป.4 เวลา 7 ชัวโมง …

การจัดการเรียนการสอนภายใต้ ...

2021-8-9 · รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจ ...

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน LRLS ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์สื่อฯสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ...

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ ...

more_vert. สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้การทำวีดีโอ ได้รู้ถึงความพยายามในการหาวิธีการเอาลายน้ำออกโดยมุ่งมั่นหาวิธีการเอาลายน้ำ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...

2019-9-3 · ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ กิจกรรม ดังต่อไปดังนี้ 1.

รวบรวมความรูที่หลากหลายและ ...

2018-3-9 · ศูนยเรียนรูชุมชนบานเหมืองทอง หมูที่ ๙ ต าบลเชียงกลม อ าเภอ ... เรียนรู้คนมีเงิน เรียนรู้คนมีหัว เรียนรู้คนมีน ้ายา เรียน ...

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมือง

กศน.,ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้, ห้องสมุดประชาชน, lrls.nfe.go.th, ห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมืองLearning Resources Linkage System | …

ศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของ ...

ศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง เขตทวีวัฒนา จ.

โรงเรียนบ้านตาดทอง

10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ 11.

หน่วยการเรียนร้ที่ 1 เรื่อง ...

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัย 20 ข้อ ( เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ) 2.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่อง ...

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต

ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้

2021-7-29 · วิธีการให้คุณค่า การเรียนรู้จาก การปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ ประสบการณ์ระหว่างผู้ที่มีความสนใจร่วมกันจะ ...

กิจกรรมตลาดนัดสามัคคี D.I.Y ...

2018-2-2 · กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม ตลาดนัด ก.พ.อ. ตลาดนัดสามัคคี D.I.Y. Vocational Courses and Technology Department organized the D.I.Y. Market …

CRRU Conference

2.7 การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 2.8 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ 2.9 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ...

2021-9-5 · บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน โครงการ " โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ "ดำเนินการใน ...

หน้าหลัก | Mysite

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๘.

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ...

ศูนย์เรียนรู้ ลำปาง, ศูนย์สตรี ลำปาง, ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี ลำปาง, ศูนย์ฝึกอบรมสตรี ลำปาง, ศูนย์สตรีและครอบครัว ลำปาง, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี ...

การประเมินศูนย์เรียนรู้ ...

การประเมินศูนย์เรียนรู้. 1 มาตรฐานที่ 1 : การบริหารจัดการสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส. 2 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการดำน ...